เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ตำรวจ เตือน Squid Game มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ห้ามลอกเลียนแบบ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ตำรวจ เตือน Squid Game มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ห้ามลอกเลียนแบบ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง รองโฆษก ตร. ออกมาพูดถึงซีรีย์ชื่อดังอย่าง Squid Game ว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสม ห้ามลอกเลียนแบบ เสี่ยงเป็นต้นเหตุอาชญากรรม พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาระบุว่า พฤติกรรมความรุนแรงอาจจะมีต้นเหตุมาจากซีรีส์ชื่อดัง และเป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ ในปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องอยู่บ้าน และมีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน การรับชมซีรีส์หรือภาพยนตร์ ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยม เพื่อเป็นการผ่อนคลายในเวลาว่าง

ซึ่งซีรีส์หรือภาพยนตร์บางเรื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 

โดยเฉพาะพฤติกรรมความรุนแรง อย่างเช่นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันอย่างเรื่อง Squid Game ที่ถูกจัดอยู่ในซีรีส์สำหรับกลุ่มผู้ชมที่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีการนำเสนอเนื้อหา ภาพ เสียง และพฤติกรรมรุนแรง เพื่อแก่งแย่งแข่งขันและเอาตัวรอด อาจส่งผลให้เกิดการเลียนแบบ ทำให้ผู้ที่รับชมมีพฤติกรรมรุนแรง หรืออาจส่งผลให้ผู้ชมเกิดความคิดจินตนาการว่าตนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับในซีรีส์

จนอาจเกิดเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กหรือเยาวชน ผู้ปกครองจึงต้องคอยควบคุมดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรับชมสื่อต่างๆ และคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเลือกรับสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร ได้ตระหนักถึงพิษภัยและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสื่อต่างๆ จึงได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งทำการแจ้งเตือน และสร้างการรับรู้ถึงพิษภัยที่อาจตามมาจากสื่อต่างๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ แนวทางการหลีกเลี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการป้องกันการก่อปัญหาอาชญากรรม ให้กับประชาชนต่อไป

จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เลือกรับสื่อต่างๆ ที่มีเนื้อหาเหมาะสม หลีกเลี่ยงการรับสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมาย ไม่สนับสนุนการกระทำที่ไม่เหมาะสม ใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อและแยกแยะว่าสิ่งใดเหมาะสม สิ่งใดไม่เหมาะสม เรื่องใดควรปฏิบัติตาม หรือเรื่องใดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองต้องคอยควบคุมดูแลการเลือกรับสื่อ

รวมถึงดูแลอบรมและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้บุตรหลานใช้สื่อหรือรับชมสื่อต่างๆ เพียงลำพัง เพราะอาจทำให้เกิดการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง จนอาจเป็นสาเหตุของอาชญากรรมได้

นอกจากนี้หากประชาชนพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งไปยัง Call Center สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มหาเถรสมาคม ห้ามพระเณร เรียน สอบแข่ง รับทุน เช่นเดียวกับฆราวาส ฝ่าฝืนขับออกจากวัด

มหาเถรสมาคม ห้ามพระเณร เรียน สอบแข่ง รับทุน เช่นเดียวกับฆราวาส ฝ่าฝืนขับออกจากวัด

วันนี้ 8 ต.ค. 2564 มหาเถรสมาคม (มส.) ออกคำสั่งเถรสมาคม 1/2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 สาระสำคัญว่า

ห้ามพระภิกษุสงฆ์ สามเณร สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีทุนของพระภิกษุ สามเณรโดยเฉพาะ หรือจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา ภาษาบาลีสันสกฤตและสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ศาสนา หรือทุนที่จัดสรรเพื่อเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาเท่านั้น

ห้ามพระภิกษุ สามเณร เรียนวิชาเหมือนประชาชนทั่วไป เว้นแต่เข้าศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา หรือวิชาอื่นที่มหาเถรสมาคมกำหนดโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีก็ได้ เพื่อประโยชน์แก่การเผยแพร่พระพุทธศาสนา หรือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นใดที่จัดการศึกษาโดยคณะสงฆ์

ห้ามพระภิกษุ สามเณร เรียนวิชาเหมือนประชาชนทั่วไป เว้นแต่เข้าศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา หรือวิชาอื่นที่มหาเถรสมาคมกำหนดโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีก็ได้ เพื่อประโยชน์แก่การเผยแพร่พระพุทธศาสนา หรือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นใดที่จัดการศึกษาโดยคณะสงฆ์

พระภิกษุสามเณรที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะโดนมาตรการคือ

1. ถ้าไม่ได้เป็นสังฆาธิการ ให้เจ้าอาวาสเจ้าสังกัดสั่งให้เลิกการกระทำนั้น หากตักเตือนแล้วไม่ฟัง ให้จัดการพระภิกษุสามเณรรูปนั้นออกจากวัด และบันทึกสาเหตุในหนังสือสุทธิ และรายงานตามลำดับชั้นจนถึงเจ้าคณะจังหวัด

2. ถ้าเป็นสังฆาธิการให้คณะเจ้าสังกัดพิจารณาลงโทษ ฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการตามควรแก่กรณี เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง